fbpx
 

Kontakt

Aspalia Centrum Medycyny Estetycznej

Kraków – Bronowice
ul. Wł. Żeleńskiego 86

12-3-461-161

882-11-88-90

aspalia@aspalia.pl

marketing@aspalia.pl

Students always have some troubles with home assignments. To cope with all tasks I use UK writing service as there work only professionals. I often use this service and save a lot of time.

poniedziałek – piątek 8:30 – 20:00
sobota 8:00 – 14:00

Możliwość dojazdu komunikacją miejską

Autobus

120, 126, 139, 172,
173, 208, 210, 218,
226, 228, 230, 238,
248, 258, 268

Napisz do nas

*Wysyłając maila przez formularz kontaktowy na stronie www.aspalia.pl wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych przez obsługujących stronę, w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu z Panem/Panią drogą elektroniczną, jak również telefonicznie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.). Oświadczam równocześnie, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i prawach osób, których dane są przetwarzane, zawartymi w Polityce prywatności.

Polityka prywatności:

DANE ADMINISTRATORA DANYCH
Aspalia Centrum Medycyny Estetycznej sp. z o.o.,
ul. Wł. Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków
aspalia@aspalia,pl, www.aspalia.pl
12 3 461 161, 882 11 88 90

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Uzyskane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawą z dn. 5 grudnia 1006r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
• Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
• Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej, udostępniania dokumentacji i realizacji prawa do informacji – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
• Archiwizacji danych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
• Wykonywania sprawozdań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 29 czerwca 1995r. o Statystyce Publicznej;
• Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Realizacji księgowości, np. wystawienia na życzenie faktur – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług;
• Przypomnieniu o wizycie lub zmianie terminu wizyty (kontakt telefoniczny lub sms w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę).

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Uzyskane dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:
• Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
• Przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
• Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
• Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
• Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
• Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
• Osoby upoważnione przez podmiot, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
• Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratorzy, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
• Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
• Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
• Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
• Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
• Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
• Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
• Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
• Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
• Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
• Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
• Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw
• Upoważnieni pracownicy i firmy współpracujące z Administratorem danych;
• Inspektor Ochrony Danych;
• Biuro Księgowo-rachunkowe;
• Firma będąca dostawcą oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej;
• Firma informatyczna będąca opiekunem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;

INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego i organizacji między narodowej.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przez nas przechowywane przez okres:
• 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
• 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza,
• 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
• 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• 22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
• 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
• 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana;
• Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu;
• Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od dnia dokonania wpisu;
• Dane zawarte na fakturze – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 tj. z dnia 24 czerwca 2017r.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH
W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Dane osobowe podawane obowiązkowo:
Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069):
• Imię i nazwisko;
• PESEL;
• Data urodzenia;
• Adres miejsca zamieszkania;
• Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz jego adres zamieszkania – w sytuacji, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody na leczenie;
• Imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia i odbioru dokumentacji medycznej;
• Opis stanu zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24
• Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
• Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.
Dane przetwarzane dobrowolnie:
• Numer telefonu;
• Adres e-mail.
Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych uniemożliwi realizację świadczeń zdrowotnych, tj. potwierdzenia, odwołania lub zmianie terminu kolejnej wizyty.

INFORMACJE O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma prawo do:
• Dostępu do danych (np. prawo wglądu do danych, otrzymania kserokopii wg obowiązujących przepisów prawa);
• Sprostowania danych które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych;
• Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• Przeniesienia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane przez ich profilowanie.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Mail: marketing@aspalia.pl
Osoba pełniąca funkcję Inspektora ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

INFORMACJA O TARCZY PFR:

Aspalia Centrum Medycyny Estetycznej sp. z o.o. informuje, że w 2020 roku uzyskała subwencję finansową. Podmiotem udzielającym wsparcia był Państwowy Fundusz Rozwoju.